Privacy Policy

Privacystatement Houvast op School

Stichting Houvast op School is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van haar klanten en gebruikers van

Houvast op School.
Stichting Houvast op School neemt deze verantwoordelijkheid serieus. U kunt hierover lezen in deze privacyverklaring. In deze privacyverklaring wordt ook uitgelegd welke persoonsgegevens door Stichting Houvast op School en/of haar partners verwerkt worden en met welke doeleinden.

Over Houvast op School
Houvast op School is een digitale leerlijn voor levensbeschouwelijke vorming. De leerlijn is gebaseerd op en volgt de katholieke jaarkalender met wekelijks materiaal op vier niveaus voor het basisonderwijs.

Het digitale materiaal kent een wekelijks thema met per niveau twee bouwstenen (lessen) die ervaringen bieden die bijdragen aan de persoonlijke groei van de leerling.

Doel van het verwerken van persoonsgegevens
Houvast op School en/of haar partners verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende activiteiten:

 • Het registreren en uitvoeren van bestellingen van klanten;
 • Het beantwoorden van vragen van klanten;
 • Het versturen van mailings en/of nieuwsbrieven;
 • Het maken van rapportages;
 • Het versturen van een bevestigingsmail of e-mail ter authenticatie; en/of
 • Het verifiëren van personen om toegang tot websites te verschaffen;

Verwerkingsgrondslag voor het verwerken van persoonsgegevens
Stichting Houvast op School en/of haar partners verwerken uw persoonsgegevens enkel:

 • ter uitvoering van een overeenkomst tussen u en Houvast op School;
 • indien u Houvast op School toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken; en/of
 • er een wettelijke verplichting bestaat om uw gegevens te verwerken.

Door Houvast op School verwerkte persoonsgegevens
Contactgegevens
Als u bij Berne Media een bestelling plaatst voor Houvast op School dient u de volgende gegevens in te vullen:

 • Naam (voornaam, achternaam, initialen)
 • Geslacht (optioneel)
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • Functie (optioneel)
 • Naam van de school
 • Factuuradres (straatnaam, huisnummer, postcode, plaats, provincie en land)
 • Afleveradres (straatnaam, huisnummer, postcode, plaats, provincie en land)

Deze gegevens zijn nodig om de bestelling(en) naar de juiste ontvanger te bezorgen, ondersteuning te bieden, om u op de hoogte te houden van wijzigingen in onze abonnementen of producten en u te attenderen op relevante aanbiedingen. U kunt zich hiervoor te allen tijde afmelden.

Betaalgegevens
Uw betaalgegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te kunnen voeren, wij leveren immers diensten waarvoor betaald moet worden. Het betreft uw rekeningnummer, bank, eventueel uw btw-nummer.

Inloggegevens
Om uw account met daarin de verwerkte persoonsgegevens te beveiligen, wordt gebruik gemaakt van inloggegevens, zoals een gebruikersnaam en wachtwoord. De gebruiker kiest zelf het wachtwoord. Daarnaast kunnen ook andere gegevens worden gebruikt die geschikt zijn voor identificatie, authenticatie en autorisatie.

Gebruiksgegevens
Indien gegevens worden ingevuld bij het gebruik van de digitale onderwijsmiddelen worden verwerkt om instellingen en leerprestaties op te slaan.

Gegevens over de computerapparatuur van gebruikers
Houvast op School verwerkt de IP-adressen van bezoekers om misbruik tegen te gaan en om gebruikersstatistieken te kunnen verwerken. Tevens kan Houvast op School enkele gegevens over het device van de gebruiker herkennen. Daarbij moet u denken aan het soort besturingssysteem en webbrowsers. Deze gegevens worden verwerkt om u zo goed mogelijk te kunnen helpen bij eventuele technische problemen. Houvast op School gebruikt de hierboven genoemde persoonsgegevens alleen voor de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden en om enige toepasselijke wettelijke verplichting na te komen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd(en). Wij melden altijd dat de jongeren toestemming van hun ouders of voogd(en) moeten vragen alvorens hun gegevens achter te laten. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders/voogd(en) dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@houvastopschool.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Houvast op School gebruikt functionele en analytische cookies voor haar websites. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en maken geen inbreuk op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, laptop, tablet smartphone of ander device. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. De analytische cookies worden ook gebruikt voor Google Analytics. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Eventuele door Houvast op School ingeschakelde ontvangers/verwerkers van de persoonsgegevens
Afhankelijk van de diensten van Houvast op School waar u gebruik van maakt of de bestellingen die u bij Houvast op School heeft geplaatst, kunnen uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk worden verwerkt door:

 • Berne Media BV
 • Reset
 • Mailcamp
 • Mailchimp
 • Motion Pixels
 • De Beer Accountants en belastingadviseurs
 • Exact
 • P.Abonneeservice BV

Verwerking van persoonsgegevens buiten Europa
Uw persoonsgegevens zullen in geen geval gedeeld worden met partijen buiten Europa.

Beveiligingsmaatregelen
Houvast op School heeft de volgende beveiligingsmaatregelen toegepast bij het beveiligen van uw persoonsgegevens:

 • Authenticatie door middel van een gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Autorisatie door middel van het toekennen van bevoegdheden aan daartoe aangewezen personen.
 • De bevoegdheid om wijzigingen aan te brengen is een gedeelde bevoegdheid, zodat wijzigingen alleen na goedkeuring door twee personen kunnen worden doorgevoerd.
 • Communicatie verloopt over versleutelde verbindingen.
 • Automatische (account)blokkering indien authentiserende gegevens vijf keer onjuist zijn ingevoerd. Het ongedaan maken van de blokkering kan slechts door daartoe aangewezen personen worden verricht.

Het bewaren van persoonsgegevens
Houvast op School bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Contactgegevens
Contactgegevens van klanten worden maximaal 1 jaar na beëindiging van de overeenkomst bewaard.
Betaalgegevens
De betaalgegevens van klanten worden minimaal 7 jaar bewaard conform de fiscale regels die in Nederland gelden.

Inloggegevens
Maximaal 1 jaar na het beëindigen van het abonnement. Het kan zijn dat enige tijd na aflopen van het contract er toch weer interesse is in een van de diensten of producten van Houvast op School. Daarom is ervoor gekozen om de inloggegevens 1 jaar te bewaren.
Gebruiksgegevens
Maximaal 1 jaar na het beëindigen van het abonnement. Het kan zijn dat enige tijd na aflopen van het contract er toch weer interesse is in een van de diensten of producten van Houvast op School. Daarom is ervoor gekozen om de gebruiksgegevens 1 jaar te bewaren.

Uw rechten
De rechten die u heeft als het gaat om de verwerking van uw persoonsgegevens zijn als volgt:

 • Recht om in te zien
 • Recht om te laten corrigeren
 • Recht om te laten verwijderen
 • Recht om gegevens over te dragen
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht op informatie
 • Recht van bezwaar
 • Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming/profiling.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Houvast op School en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@houvastopschool.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Houvast op School wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan middels onderstaande link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Klachten
Als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming
Houvast op School neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Houvast op School) tussen zit.

Contact
Als u vragen, opmerkingen, suggesties of klachten heeft kunt u contact met ons opnemen.

Berne Media BV
Tel: 0413 293480

scholen@houvastopschool.nl

Schriftelijke correspondentie kunt u sturen naar:
Berne Media BV

Abdijstraat 53

5473 AC Heeswijk Dinther