Copyright

De website van de Stichting Houvast op School geniet auteursrechtelijke bescherming. De informatie op deze website is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze afnemers, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Stichting Houvast op school is het niet toegestaan informatie van deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Linken naar website ‘Houvast op school’

Linken naar de website van Houvast op school is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van de stichting niet aantast. Ook mag niet de suggestie bestaan dat Stichting Houvast op school toestemming verleende waar dat niet het geval is.

De juiste link is https://www.houvastopschool.nl met als officiële beschrijving ‘Houvast op school’.

Auteursrechten

Op de inhoud van de webpagina’s van ‘Houvast op school’ en op het eigen logo rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan de stichting ‘Houvast op school. Niets van deze website en webpagina’s mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier dan alleen voor gebruik op de school waaraan door een overeenkomst, na betaling van de jaarlijkse bijdrage, door stichting Houvast op school een inlogcode is verstrekt. 

Rechten van anderen

Stichting Houvast op school heeft haar uiterste best gedaan alle rechten van anderen te respecteren. Mocht iemand in de inhoud van de website ‘Houvast op school’ materiaal ontdekken waaraan hij/zij rechten ontleent, vragen wij vriendelijke contact op te nemen met Stichting ‘Houvast op school’.